O nama

Pred Vama je portal The Bosnia Times. The Bosnia Times je nezavisni bosanskohercegovački internet portal nastao maja 2015. godine u Sarajevu.

Polazeći od procjena da je građanima Bosne i Hercegovine prijeko potreban jedan medij koji bi im bio dostupan na svakom dijelu svijeta, kao i svima onima koji se zanimaju za Bosnu i Hercegovinu i regiju Zapadnog Balkana odlučili smo se na ovaj korak.

Naš cilj je zadobiti povjerenje ljubitelja istine.

Ovaj portal će se pridržavati, promovirati i boriti se za sve tradicionalne vrijednosti koje su općeprihvaćene u žurnalizmu. To su prije svega sloboda govora, objektivnost izvještavanja i afirmacija ljudskih prava.

S obzirom da je Bosna i Hercegovina poznata kao zemlja sa milenijskom tradicijom multikulturalnosti i iskustvom koegzistencije različitih religija i nacija, mi smo dužni nastaviti djelovati u duhu te i takve naše milenijske tradicije.

Također svoj dug osjećamo i prema mnogim hrabrim novinarima diljem svijeta, koji su iz najhumanijih i najprofesionalnijih pobuda izvještavali iz Bosne i Hercegovine tokom stravičnih događaja koji su se desili tokom devedesetih godina.

Imamo poseban motiv u tome što djelujemo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine gdje se desio događaj koji je izazvao Prvi svjetski rat.

Zato bi ovo mogla biti prilika i poziv svim medijima za suradnju da zajednički djelujemo u pravcu promoviranja progresivnih ideja, društvenih i političkih procesa koji će stvarati pretpostavke za naredno stoljeće mira na Balkanu i u Evropi. Zato, ovaj portal nudimo kao asocijaciju prijatelja Bosne i Hercegovine u svijetu.

Kontaktirajte nas! Vaše prijedloge, sugestije, kritike i pohvale ćemo prihvatiti kao doprinos unapređenju našeg portala The Bosnia Times ali i očuvanju univerzalnih vrijednosti koje njeguje žurnalizam i nezavisno novinarstvo.

Naš slogan je: Ovo je vrijeme Bosne! Ko u to vjeruje pružamo mu ruku!

(Redakcija The Bosnia Times)


About us

Before you is the portal The Bosnia Times. The Bosnia Times is an independent Bosnian internet portal, created in Sarajevo in May 2015.

Coming from the evaluation that the citizens of Bosnia and Herzegovina urgently need a medium that will be available to them in every part of the world, and for all those with an interest for Bosnia and Herzegovina and the Western Balkans region, we decided to take this step.

Our goal is to gain the trust of lovers of truth.

This portal will abide, promote and fight for all the traditional values that are generally accepted in journalism. These are primarily the freedom of speech, the objectivity of reporting and promotion of human rights.

Given that Bosnia and Herzegovina is known as a country with millennial tradition of multiculturalism and an experience of coexistence of different religions and nations, we ought to continue to act in the spirit of this millennial tradition.

Also,we have this debt towards various courageous journalists around the world who have, with the most humane and most professional motivation, reported from Bosnia and Herzegovina during the horrific events that took place in the nineties.

We also have a special motivation coming from the fact that we operate in the capital of Bosnia and Herzegovina where the incident that caused the First World War occurred.

Therefore, this could be an opportunity and a call to all media for a cooperation and a jointly act towards promoting progressive ideas, social and political processes that will create the preconditions for the next century of peace in the Balkans and in Europe. Therefore, we offer this portal as an association of all the friends of Bosnia and Herzegovina around the world.

Be free to contact us! Your proposals, suggestions, criticism and praise will be accepted as a contribution to the improvement of our portal The Bosnia Times and the preservation of universal values that are cherished in independent journalism.

Our slogan is: This is the time of Bosnia! To those who believe in this, we offer our hand!

(The Editorial Staff of The Bosnia Times)